PKN
  » Ontmoetingskerk » Organisatie » Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente Enschede
Samenstelling College van Kerkrentmeesters Samenstelling College van Kerkrentmeesters

Een overzicht van de samenstelling van het College van Kerkrentmeesters.
 

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: J.A. Holsbrink
Secretaris: J. Keizer,
Penningmeester: A.J. Vergunst, tel. 053-7504620 of 06-33607367

Contactadres:

Varviksingel 139, (7512 EK), tel. 4314464, e-mail:
 

Banken
Algemeen nummer: NL52 RABO 0373 7192 64

Betaling VVB/kerkbalansbijdrage: NL30 RABO 0373 7192 72
Collectemunten NL38ABNA0592218341
Alle bankrekeningen t.n.v. Protestantse Gemeente Enschede.

 
Kerkrentmeesters voor het financiële beheer Kerkrentmeesters voor het financiële beheer

Het College van Kerkrentmeesters heeft tot taak:

 1. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:
  - het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7;
  - het zorg dragen voor de geldwerving;
  - het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente;
 2. het beheren van de goederen van de gemeente;
 3. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
 4. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
 5. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is;
 6. het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en - indien aanwezig - het trouwboek;
 7. het beheren van de archieven van de gemeente;
 8. het beheren van de verzekeringspolissen.
 
Enschedese kerkmunten Enschedese kerkmunten

Gewoonlijk worden de collectezakken gevuld met munten en muntbiljetten. En - gelukkig - steeds vaker met zgn. collectemunten (zoals de EKM, Enschedese KerkMunt). Waarom gelukkig? Het schenken van geld aan de kerk vormt voor de Belastingdienst een aftrekpost bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting.

Het moet dan wel aantoonbaar zijn dat u het geld ook daadwerkelijk hebt gegeven. U kunt aan de Belastingdienst niet bewijzen welk bedrag u in de collectezak doet. Dat kan wel indien u bij het kerkelijk bureau collectemunten bestelt door het verschuldigde bedrag voor het gewenste aantal munten via uw bank- of girorekening over te maken. (Zie hiervoor Kerk en Stad onder het kopje "Collectemunten"). Dan heeft u bewijs voor de Belastingdienst van uw bijdrage aan de kerk. In plaats van geld doet u de collectemunten in de collectezak. Daarmee is uw bijdrage in de collecten een fiscaal aftrekbare post geworden, zodat u van elke euro een deel terugkrijgt van de Belastingdienst.

lees meer »
 
Uw kerkelijke bijdrage is aftrekbaar voor de belastingaangifte Uw kerkelijke bijdrage is aftrekbaar voor de belastingaangifte

Jaarlijks geeft u bij de actie Kerkbalans aan wat u wilt bijdragen aan de kerk van Enschede. Vervolgens betaalt u in de door u aangegeven periode(n) uw bijdrage. Op het aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting vult u het totaalbedrag van het jaar in bij de giften. Na aftrek van een bepaald drempelbedrag mag u van het resterende bedrag een gedeelte terugverwachten van de belastingdienst. Wat u terugkrijgt is afhankelijk van de schijf van heffing waarin u valt. Maximaal kunt u 52% terugontvangen van hetgeen u boven het drempelbedrag schenkt. Aan de aftrek is wel een maximum verbonden. Schenkt u te grote bedragen (in de ogen van de Belastingdienst) dan komt het teveel niet meer voor aftrek in aanmerking.

 
aftrekken zonder drempel aftrekken zonder drempel
Nieuwe regeling Belastingdienst
Kerkelijke bijdrage zonder drempel aftrekbaar bij belastingaangifte
Wist u dat er een regeling is bij de belastingdienst dat u periodieke giften kunt aftrekken zonder drempel?
 • Om voor aftrek van periodieke giften in aanmerking te komen moet aan enkele voorwaarden worden voldaan.
 • De gift moet worden vastgelegd op een standaard formulier
 • Het bedrag moet regelmatig worden overgemaakt (minstens 1 keer per jaar)
 • De bedragen zijn steeds ongeveer even hoog.
 • De bedragen worden minimaal 5 jaar achter elkaar overgemaakt.
 • Er mag geen tegenprestatie worden verricht door de begunstigde.
 • Dat zijn allemaal kenmerken van onze jaarlijkse bijdrage aan de actie kerkbalans.
 • Als je daar gebruik van maakt, is het natuurlijk mogelijk om je bijdrage te verhogen met een evenredig bedrag dat gelijk staat aan wat je terugkrijgt. Dat bedrag kan variëren van 30-50%!
Lees verder

Lees ook de folder Periodieke Gift van de Protestantse Kerk Nederland
lees meer »
 
Alternatieven voor uw jaarlijkse bijdrage Alternatieven voor uw jaarlijkse bijdrage

Er zijn nog andere mogelijkheden voor uw jaarlijkse bijdrage aan de kerk:

lees meer »
 
Testamenten Testamenten

Met de nodige schroom brengen wij graag nog onder uw aandacht dat u ook bij testament een bedrag kunt nalaten aan de kerk. Dit kan in de vorm van een legaat (dan heeft de kerk alleen recht op een bepaald bedrag). Ook kunt u de kerk benoemen tot erfgenaam voor uw gehele nalatenschap of een deel daarvan. U kunt ook een bestemming aan het nagelaten bedrag meegeven. Bijvoorbeeld dat het bedrag aan een bepaalde wijkgemeente besteed moet worden of juist moet worden besteed ten behoeve van de algemene middelen. De notaris kan u op dit punt adviseren.

 
 
 

Inloggen


 

Oecumenische viering: Meer dan gewoon
datum en tijdstip 19-01-2020 om 10:00
meer details

Zing-In: waardeer het, repareer het
datum en tijdstip 19-01-2020 om 19:00
meer details

Bijeenkomst classicale Ring Enschede
datum en tijdstip 23-01-2020 om 19:30
meer details

Coventrygebed
datum en tijdstip 24-01-2020 om 13:15 uur
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.