PKN
  » Ontmoetingskerk » Organisatie » Kerkenraad Ontmoetingskerk » Belangrijke beleidsdocumenten 
Protestantse Gemeente Enschede
Bouwen aan de Ontmoetingskerk Bouwen aan de Ontmoetingskerk
Open Heiligheid
Samen gemeente zijn in de Ontmoetingskerk


Sinds 20 september 2015 is de Ontmoetingskerk een feit. Eén kerkgebouw, waarin in alle diversiteit één gemeente samen komt.
Het doet ons goed om in en om ons nieuwe kerkgebouw sámen vorm te mogen geven aan nieuw gemeentezijn. 
De toekomst ligt méér open dan ooit. Maar stap voor stap trekken we lijnen, maken we keuzes, vinden we richting. Kostbaar vertrekpunt daarbij is de 'open heiligheid' die we gerealiseerd hebben in ons kerkgebouw. Zó willen we samen ook gemeente zijn. 

In de aanloop naar september 2015 hebben we op de terreinen van diaconaat, pastoraat en jongerenwerk de taken en doelen herschikt:
Bovenstaande beleidsdocumenten zijn eveneens de basis voor de taakverdeling in het pastoresteam, vanaf september 2015. 
 
Overzicht beleidsdocumenten - van COSSrapport 1998 tot Ontmoetingskerk september 2015 Overzicht beleidsdocumenten - van COSSrapport 1998 tot Ontmoetingskerk september 2015

Vrijdag 2 November is de Protestantse Gemeente Enschede "onderwerp van gesprek" tijdens het Grote Steden Beraad van de PKN. In onderstaand blok wordt ter voorbereiding hierop een overzicht samengesteld van de beleidsontwikkeling in de PGE sinds 1998. Dit document is in ontwikkeling!

1998 - 2005 / Van COSS tot Vacaturestop

 • In 1998 zijn de Gereformeerde Kerk van Enschede en de Hervormde Gemeente Enschede een financieel en organisatorisch samenwerkingsverband aangegaan. Kort na deze samenvoeging verscheen een adviesnota waarin structurele beleidsadviezen werden gedaan met het oog op de gezamenlijke organisatorische toekomst. (De zgn. ‘COSS-nota’. COSS=Commissie Organisatorische Structuur Samenopweggemeente). De voorstellen waren ingrijpend. Kort samengevat: Bouw de organisatie terug van (toen) 9 wijken naar 4 wijken – om zo een meer naar buiten-gerichte gemeente te faciliteren.

Samenvatting COSS-nota 

 • De COSS-nota biedt een – door alle wijken ondersteund - rekenmodel om financiële prognoses op te stellen. Jaarlijks wordt deze prognose sindsdien bijgewerkt.

Prognose 2002 / Prognose 2003 / Prognose 2004Prognose 2005 / Prognose 2006 / Prognose 2007 / Prognose 2008 / Prognose 2009 / Prognose 2010

Recent: Prognose 2011. 

 • Volgt in 1999-2000 een uitvoerige bespreking van de COSS-voorstellen, in CK/KAZ én in 9 (!) wijkkerkenraden - in een langdurig heen-en-weer. De gesprekken zijn vooral gericht op organisatie. Uitkomst van al deze gesprekken en vergaderingen: De CK-KAZ hoopt dat de verschillende wijken van de SoW-gemeente Enschede onderling verbanden aangaan, maar neemt daartoe zelf geen initiatief. Samenvatting.
 • Op wijkniveau hebben gaandeweg samenvoegingen plaatsgevonden. In +/- 2002 zijn in het westen van de stad de Gereformeerde Eudokiakerk en de Hervormde Apostel-Thomas-kerk  samen gegaan (in de ATK). En in het oosten van de stad de Gereformeerde Detakerk en de Hervormde Oosterkerk (in de Detakerk) . 
 • We zijn niet alleen  met organisatie bezig. Een poging om meer inhouderlijk over de kwaliteiten, de krachten en de zwaktes van ons kerkzijn in gesprek te raken is het rapport van de 'denktank' uit 2002
 • Afnemende financiële ruimte leidt eind 2003 tot het instellen van een vacaturestop. Wat deze formatiereductie voor de predikantsinzet betekent is niet duidelijk. Derhalve: “De AK verplicht zich ertoe om in de zomer van 2004 een beleidsnotitie vast te stellen, waarin aangegeven wordt hoe met de inzet van 4,5 fte predikantsplaats de kerk van Enschede bearbeid kan worden en zij haar taak in de samenleving kan verrichten.”
 • Dit voornemen resulteert in 2004 allereerst in de 'beleidsnotitie van de Algemene Kerkenraad', waarin eerste verkenningen worden gedaan mbt. een nieuwe organisatiestructuur: 1. Voortzetten wezenlijke basistaken 2. Ruimte scheppen voor actieve openheid 3. Veel meer 'samen kerk in Enschede' zijn, 4. Efficiënter werken door "significante reductie" van het aantal "vier- en bestuursplaatsen" en 5. meer flexibele zet van predikanten.
 • Bij nadere uitwerkingen van deze voorstellen lopen we met name op tegen kerkordelijke belemmeringen. In de "herziene rapportage commissie toekomstig beleid" uit februari 2005 worden bijgewerkte voorstellen gedaan: afstoten van nog een kerkgebouw, overdracht van wijkbevoegdheden naar de AK, meer stadsgericht werken door predikanten.

2005 - Pastores in Teamverband

 • Parallel aan de beleidsonwikkelingen in de gemeente (stad en wijken) maken de pastores een beweging richting werken in teamverband. In de notitie 'Pastores in Teamverband' worden in 2005 aan de Algemene Kerkenraad concrete voorstellen in dit verband gedaan. Een aantal stedelijke "prioriteitsgebieden" wordt onder de pastores verdeeld. 
 • Een uitvloeisel van deze taakverdeling - alsmede van de opgedane ervaringen in het presentiewerk in het kader van 'pastoraat na ramp" (na de vuurwerkramp) is het instellen in 2006 van een diakonaal predikantschap. Begonnen wordt met een inventarisatie op het grensvlak kerk-samenleving.

2005-2007 Keuzes m.b.t. kerkgebouwen en organisatie

Op wijkniveau ondernemen Vredeskerk, Detakerk en Opstandingskerk (DVO) een poging om door concrete samenwerking de organisatie te reduceren. Op kerkenraadsniveau wordt een plan geschreven... "Er is een kerk waar mensen in geloven". Wanneer dit plan in september 2005 aan de leden van de betrokken wijkgemeentes ter bespreking wordt aangeboden leidt dit tot heel veel tumult. In de bespreking overheerst de perceptie: 'afbraak'. Het plan verdwijnt in de bekende lade.

Ondertussen gaan de uitgaven door: 

Alles hangt met alles samen: missie, kerkgebouwen, organisatie. Bovendien ontdekken we meer en meer dat de wijkstructuur het nauwelijks toestaat om het geheel te overzien, en om zo samen gezamenlijke keuzes te maken. In 2007 wordt een stuurgroep ingesteld, begeleid door Fred Steenwinkel. In een drietal notities worden voorstellen ontworpen richting concreet gezamenlijk en samenhangend beleid:

 • 1e notitie

 • 2e notitie

 • In de 3e notitie worden conluderende voorstellen gedaan: 

  • Keuze voor de missie "Geloven in Enschede". Geloven in Enschede

   Dat is in drie woorden waar de Protestantse Gemeente Enschede voor staat. Het is zogezegd ons mission statement. De formulering ‘Geloven in Enschede’ kan op meerdere manieren gelezen worden  en dat is precies de bedoeling. Je kunt er in lezen dat we ons als kerk in deze stad bewegen in de traditie van het Christelijk geloof. Maar evenzeer kan je er een ‘motie van vertrouwen’ in lezen richting de stad. In buurten en wijken, maar ook in het levendige centrum, bouwen talloze vrijwilligers en professionals aan een stad die leefbaar is voor ál haar bewoners. Graag sluiten wij ons als kerk aan bij initiatieven en activiteiten die de stad in bloei zetten. Vanuit onze geloofstraditie hebben wij daar inspirerende woorden en rituelen bij. En, omgekeerd kunnen we als kerk ook leren van de stad waar we deel van uitmaken. Kerk en Stad zijn op elkaar betrokken, ze horen bij elkaar.
  • Open Kerk zijn - ook in doelgroepen

  • Kerntaken: "bidden en onder mensen het goede doen"

  • Pastorale organisatie: 4 geografische wijken - parallel aan indeling burgerlijke gemeente

  • Gebouwen organisatie: 2 centrale kerkebouwen - één intern gericht, één oecumenisch extern gericht.

  • Bestuurlijke organisatie: Één kerkenraad, wijkraden, taakgroepen

  • Vrijwilligersbeleid

  • Pastores in werkteam.

 • reacties op 3e notitie
 • De voorgestelde ingrijpende keuzes konden (nog) niet samen worden gemaakt. Met name op de punten kerkgebouwen en organisatie convergeren de meningen niet. Volgt een vervolgtraject: Verder ná de commissie Steenwinkel...

2009 keuze voor één kerkgebouw per 2015

In de uitwerking van de voorstellen van de stuurgroep gaat veel aandacht uit naar het concretiseren van het kerkgebouwenbeleid:

Op wijkniveau besluiten eind 2008, na het vertrek van ds. Veldman, de Opstandingskerk en de Detakerk de kerkdiensten en zo veel mogelijk van de organisatie samen te voegen. Vanaf pinksteren 2009 worden alle kerkdiensten samengevoegd. Men viert om-en-om in beide gebouwen. 

2011-2012 op zoek naar visie

In een aantal deeltrajecten wordt gewerkt om in 2015 samen één kerk te kunnen zijn. 

Juni/december 2011 gaan twee pastores (Dick van Zijll - Apostel Thomaskerk / Cees de Jonge - Vredeskerk en kapel Lonneker) met emeritaat. Zomer 2011 blijkt dat de middellange-termijn prognoses geen ruimte bieden tot invulling van de ontstane vacatures. We zullen in de PGE verder moeten met een basisformatie van ca. 2,5 - 3 fte. (Afgezien van eventuele projecten/investeringen, waarvoor dan ruimte blijft). In de praktijk zijn er nog steeds 7 wijken (waarvan 2 samenwerken), met elke zondag ruim 6 kerkdiensten... Het beleid loopt achter bij de praktijk. 

Wat dreigt is dat de oude organisatiestructuur onevenredig veel energie van vrijwilligers en professionals vraagt. De open blik waar we aan werken, de aandacht voor missionair-diaconaal werk heeft er zwaar onder te lijden. Is het mogelijk om de organisatie zo te veranderen dat we wel ruimte/tijd/energie overhouden om vruchtbaar open kerk te zijn?

"Onder druk wordt alles vloeibaar"... In ieder geval besluiten onder deze druk de Apostel Thomas Kerk (West) en de Verrijzeniskerk (Zuid) en de Vredeskerk (Zuid-Oost) meer te gaan samenwerken. Er worden stappen gezet naar gezamenlijke kerkdiensten, en gezamenlijke organisatie. 

De samenwerkende Opstandings- en Detakerk, die sinds medio 2009 om-en-om wisselend samen kerken besluiten om één vierplaats te kiezen (zie de katern 'informatie over reformatie' waarin deze wijk met regelmaat verslag doet over de keuzes die worden gemaakt).  

December 2012 - missie, formatie, werkverdeling en prioriteiten

De missie concreet vertaald

Op verzoek van de Algemene Kerkenraad wordt het algemene visiedocument van begin 2012 in concrete werkafspraken te vertalen. Dat gebeurt in het document 'missie, formatie, werkverdeling en prioriteiten'. In de decembervergadering van de AK wordt deze notitie in grote dank aanvaard en overgenomen. 
Onderdeel van deze notitie is een voorstel om het diaconaat meer structureel in het kerkenwerk te integreren. 

Terzijde

 • In de Katern van Kerkinformatie verscheen mei 2012 een beschouwend artikel over de ontwikkelingen in Enschede.
 • De opsomming hierboven bevat in feite alleen maar stedelijk materiaal. Het is goed daarbij te beseffen dat het beraad, conform de kerkorde, vooral op wijkniveau plaatsvindt. Dat beraad wordt niet of nauwelijks gedocumenteerd in publieke documenten. 
 • Hier zijn vooral beleidsdocumenten bijeengebracht. Heel veel woorden... Toch blijft het niet altijd bij woorden. Maar de beleidsuitvoering is vaak veel minder gedocumenteerd. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld het project 'rondom levenseinde' in de 40dagentijd 2012, en de 'Vespers op Koopzondagen', welke regelmatig niet alleen aandacht van deelnemers, maar ook van lokale pers trekken.  
 • En hoe verder met het orgel in de Ontmoetingskerk...?

 

Algemene financiële overzichten

 
Vandaag Bouwen aan Morgen - waarbij we goed kijken naar gisteren Vandaag Bouwen aan Morgen - waarbij we goed kijken naar gisteren
Vandaag bouwen aan morgen - waarbij we goed kijken naar gisteren
Samen in gesprek over de toekomst van onze gemeente

Een samenvatting (een overzicht van álle ingeleverde briefjes staat onder de knop 'lees meer')

Een kleine 400 gele, blauwe en rode briefjes hebben we als gemeente in het voorjaar bij elkaar gebracht. Op die briefjes stonden allereerst onze persoonlijke herinneringen. Een ‘subjectieve kerkgeschiedenis’ van de Protestantse Gemeente, noemden we dat. Daarnaast hebben we onze dromen voor de Stadskerk (toen nog zonder naam) opgeschreven. Tezamen vertellen déze briefjes een prachtig collectief visioen. We hebben ook opgeschreven waar we nu, staande tussen herinnering en visioen warm van worden… en waar we bezorgd over zijn. Tenslotte bedachten we tijdens de avonden met elkaar wat we vandaag kunnen en móeten gaan doen – om die warmte te bewaren, om aan die zorgen actief tegemoet te komen, en zo realistisch te beginnen met het bouwen aan morgen.
Op de gevoerde gesprekken volgde een lange, welverdiende zomerpauze. Maar nu pakken we de draad weer op. Om te beginnen gaan we in deze editie van Kerk en Stad op zoek naar de grote lijnen die zichtbaar werden door alle avonden heen. Globaal[1] is dít ons gezamenlijke verhaal…


Waar bewaren mensen goede herinneringen aan:
 • Kerk aanwezig op de kruispunten van het leven
 • Gemeenteleden betrokken bij de opbouw van de gemeente
 • (vaak bijzondere) inspirerende vieringen.
 • Processen van éénwording – bijv. Kostverloren en Verrijzenis, Integratie Vliegbasisgemeenschap
Minder goede herinneringen bewaren mensen aan:
 • Starheid, hardheid, verstoorde verhoudingen, conflicten
 • De moeizaamheid van het veranderingsproces.
Wat blijft in het algemeen belangrijk:
 • Inspirerende en gevarieerde kerkdiensten
 • Een kerk die zich niet alleen naar binnen richt, maar ook naar buiten treedt – die in de buurt, in de stad, in de wereld staat.
 • Aandacht voor jongere- en midden-generaties.
 • Aandacht voor achterblijvers en mogelijke uitvallers
Wat moeten we nú direct gaan doen:
 • Maaltijden
 • Groepsontmoeting: groothuisbezoek, leeskringen, filmavonden
 • Variatie in diensten - Doorgaan met Diversitas
 • Een concreet weekprogramma maken voor het nieuwe kerkgebouw
In het nieuwe kerkgebouw direct mee beginnen:
 • Maaltijden – koken mét en voor elkaar
 • Kind-op-schoot / Grootouder-Kleinkind dienst.
 • Werkplek voor en beschikbaarheid van pastores
 • Vieringen en kerkdiensten op meerdere momenten in de week en de maand.
 • Minder vergaderen!
Uw Pastoresteam
 
[1] Om e.e.a. werkbaar te maken bevat dit artikel een heel grove samenvatting. Dat betekent dat mogelijk héél bruikbare suggesties in deze samenvatting toch niet doorklinken. Maar ze worden niet vergeten. Onder de knop 'lees meer' zijn álle suggesties en gedachten bewaard.
lees meer »
 
Algemene Kerkenraad Algemene Kerkenraad

Stedelijk beleid
Hieronder vindt u de relevante documenten die informeren over de besluitvorming over het toekomstig beleid van de protestantse gemeente Enschede

Bij bovenstaande documenten behoren enkele bijlagen ...

De voortgang van het proces 'Geloven in Enschede' kunt u lezen op deze pagina.

lees meer »
 
Voortgang proces Voortgang proces

In april 2011 is een tussentijds overzicht van de beleidsontwikkelingen gepubliceerd: Voortgang proces 'Geloven in Enschede'.

 
pge beleid teller pge beleid teller
 
 
 

Inloggen


 

Oecumenische viering: Meer dan gewoon
datum en tijdstip 19-01-2020 om 10:00
meer details

Zing-In: waardeer het, repareer het
datum en tijdstip 19-01-2020 om 19:00
meer details

Bijeenkomst classicale Ring Enschede
datum en tijdstip 23-01-2020 om 19:30
meer details

Coventrygebed
datum en tijdstip 24-01-2020 om 13:15 uur
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.