PKN
  » Organisatie » Diaconie 
Protestantse Gemeente Enschede
Algemene informatie over de activiteiten van de Diaconie: Algemene informatie over de activiteiten van de Diaconie:

Algemene informatie over de werkwijze van de Diaconie:

Stille hulp
Iemand in ernstige (financiële) nood, die nergens anders terecht kan, vindt vrijwel altijd gehoor bij de diaconie. Kerkelijke gezindte, afkomst, ras, etc. doen er niet toe; iedereen is voor ons gelijk. De "stille hulp" is meestal eenmalig; structurele steun kunnen we zelden of nooit bieden. Wel kunnen we mensen begeleiden, bijv. naar andere instanties. De hulp wordt in stilte gegeven, en "onder protest": wanneer we een probleem vaker tegenkomen, kaarten we dat aan bij bijv. de wethouder. We zijn zeer discreet: alle diakenen hebben geheimhoudingsplicht, in de vergadering worden geen namen genoemd, en bij een zaak worden zo min mogelijk mensen betrokken. Wel verwachten we van de hulpvrager volledige openheid van zaken.

Een bijzondere vorm van 'Stille hulp' betreft het doorgeven van 'spullen' en huisraad. Vrijwel wekelijks worden spullen aan allerlei mensen in de stad, die het nodig hebben, door allerlei gemeenteleden goed bruikbare spullen doorgegeven.

Hulp aan groepen
Plaatselijke instellingen die financieel worden ondersteund zijn o.a. het Citypastoraat (inloophuis) en de Stichting Fonds Bijzondere Noden (materiële hulp minima). Diverse plaatselijke werkgroepen die contact onderhouden met landen in Oost-Europa dienen bij de diaconie hun begroting in; 5% of meer van alle inkomsten gaat naar het Werelddiakonaat. Vanuit of namens de diaconie zijn mensen actief in organisaties als het Platform Levensbeschouwelijke Organisaties en Uitkeringsgerechtigden Enschede (PLOU-E), en het Bondgenootschap Vluchtelingen ter ondersteuning van asielzoekers.

Inzameling en beheer
Van oudsher zien de diakenen erop toe dat er wordt gedeeld in de gemeente. Ze zamelen in van de rijken, en delen uit onder de armen. Ook nu collecteren daarom de diakenen. In onze Protestantse Gemeente wordt iedere kerkdienst 3x gecollecteerd: 1x voor een doel opgenomen in het collecterooster, 1x voor de diaconie, en 1x om het werk van de kerk mogelijk te maken.
In het verleden had de diaconie veel bezittingen, tegenwoordig niet meer. Wel is uit het verleden nog enig geldelijk vermogen overgebleven. Dat wordt zo goed mogelijk beheerd. Alle opbrengsten van de diaconie-collectes, en alle rente uit vermogen, worden jaarlijks volledig besteed aan het diakonaat, volgens een door de Algemene Kerkenraad goedgekeurde begroting.

Toerusting
Met enige regelmaat worden door de gemeenteadviseurs van de PKN in de regio cursussen Binnenlands Diakonaat gegeven voor beginnende diakenen. Ook de diaconie zelf organiseert af en toe een bijeenkomst of cursus, waarbij een bepaald aspect van het diakonaat wordt belicht en uitgediept. Ieder jaar zijn er verder de inspirerende Diaconale Ontmoetingsdagen in de regio, en de landelijke Diaconale Dag in Utrecht, waaraan alle diakenen desgewenst deel kunnen nemen. In de classicale vergaderingen komen eveneens diverse inhoudelijk thema's aan de orde, en kunnen ervaringen tussen gemeenten worden uitgewisseld.

terug
 
 
 

Inloggen


 

Coventrygebed
datum en tijdstip 15-11-2019 om 13:15 uur
meer details

Netwerkcafé 21+
datum en tijdstip 15-11-2019 om 17:30
meer details

De opstanding....
datum en tijdstip 17-11-2019 om 10:00
Over ‘hierna’ hebben we allemaal onze eigen beelden, zowel buiten als binnen de kerk. Dat varieert van beelden die vertellen van een ‘persoonlijk voortbestaan ook ná de dood’ tot ‘hierna is er gewoon niets’ en tal van beelden die zich ergens daartussen of daarnaast (vlindertjes, sterretjes) bevinden. Gesprek over onze beelden is – binnen en buiten de kerk – vaak moeilijk. We weten dat het beelden zijn, maar tegelijk zijn we in die beelden toch kwetsbaar. Ze raken aan ons diepste levensvertrouwen. 
Die variëteit in beelden is niet pas iets van onze moderne tijd, zo valt te ontdekken in het Evangelie van deze zondag (Lucas 20, 27-38). Ook in de tijd van Jezus liepen de beelden al ver uiteen. En ook in het Evangelie loopt een gesprek helemaal vast als mensen vergeten dat dergelijke beelden ‘maar’ beelden zijn….
Eens te meer gaat het Evangelie het thema ‘dood en opstanding’ niet uit de weg. Het gaat immers over ons diepste levensvertrouwen. Maar lukt het om door de klassieke beelden heen toch iets van nieuwe taal te vinden? Een kostbare vraag, zeker in het licht van de gedachtenis van onze gestorvenen, volgende week.

 meer details

Netwerkcafé 21+
datum en tijdstip 20-12-2019 om 17:30
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.