PKN
  » Ontmoetingskerk » Organisatie » Kerkenraad Ontmoetingskerk 
Protestantse Gemeente Enschede
Nieuwjaarstoespraken 2017 Nieuwjaarstoespraken 2017

Nieuwjaarstoespraak 2017 van Henk van der Sijs, voorzitter van de Ontmoetingskerk
(Enschede, 1 januari 2017)

Beste mensen,
Bij de wisseling van het kerkelijk jaar, ook wel genoemd het liturgisch jaar, laten wij het spreken van  stichtelijke woorden graag over aan ons predikantenteam.
Bij de wisseling van het kalenderjaar, dat afwijkt van het kerkelijk jaar, zult u daarnaast nog  mogen luisteren naar niet minder dan twee voorzitters, alvorens u het glas mag heffen op het nieuwe jaar.
Met de voorzitter van de Algemene Kerkenraad hoop ik van harte dat het feitelijk samengaan van de vijf wijken in 2017 formeel kan worden afgerond, waarna er geen Algemene Kerkenraad meer bestaat en de PKE nog slechts één kerkenraad heeft, de Kerkenraad Ontmoetingskerk. U hoeft dan op de eerst zondag van het nieuwe jaar nog maar naar één voorzitter te luisteren.

Mijn nieuwjaarstoespraak een jaar geleden eindigde ik met de voorspelling dat 2016 een interessant jaar zou gaan worden, een jaar waarin de elan van september 2015, de opening van onze Ontmoetingskerk, moet worden vastgehouden en een jaar waarin veel nieuwe initiatieven zullen worden ontwikkeld.
En dat laatste heeft u in 2016 met z’n allen gerealiseerd.  Het aantal ideeën en initiatieven was zelfs zo talrijk dat bij herhaling op de rem moest worden getrapt.

De grote hoeveelheid van activiteiten realiseerden wij ons toen wij in de kerkenraad Ontmoetingskerk spraken over een voorstel aan de Algemene Kerkenraad voor een nieuwe Plaatselijke Regeling, die van kracht wordt op het moment dat wij als Protestantse Kerk Enschede nog slechts één kerkenraad hebben. In dat voorstel voor die nieuwe Plaatselijke Regeling worden vijf commissies met subcommissies in het leven geroepen, die haar werkzaamheden verrichten onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de kerkenraad. Praktisch alle activiteiten binnen onze gemeente worden in de nieuwe situatie verdeeld over die 5 commissies. En bij die verdeling realiseer je je  met hoeveel uiteenlopende activiteiten wij met elkaar in zo’n jaar bezig zijn.


Ik wil als verslag over 2016 een groot deel van die activiteiten noemen. Dat zijn dus  activiteiten waar wij ons wij ons als kerkenraad, als predikanten-team, in commissies, al dan niet ad hoc,  in groepen en in de hele gemeente in 2016 hebben bezig gehouden. Ik geef die opsomming aan de hand van de genoemde vijf commissies.

De toekomstige Commissie Eredienst
Hieronder vallen ondermeer de volgende activiteiten:
- kerkdiensten en vieringen, inclusief de voorbereiding en ondersteuning
 zoals de wekelijkse erediensten,  credovieringen en  Taizé-vieringen
- liturgie
- kerkmuziek
- cantorij en koren
- organistenconvent
- andere musici die aan diensten meewerken
- organisatie met betrekking tot kosters en hulpkosters
- organisatie met betrekking tot de lectoren
- beamer en studio en video
- welkom (de deurdienst)
- koffie na de dienst
- vervoersdienst
- bloemschikken voor de eredienst

De toekomstige Commissie Jeugd en Jongeren
Hieronder vallen ondermeer de volgende activiteiten:
- kinderoppas
- kinderdiensten
- jongerendiensten
- jeugdkerk
- jeugd- en jongerencatechese
- gespreksgroepen met ouders
- jongeren netwerkcafé

De toekomstige Commissie Pastoraat
Hieronder vallen ondermeer de volgende activiteiten:
- pastoraatsgroepen
- gespreksgroepen
- ouderenbijeenkomsten
- bijzondere reisgenoten
- uitvaarten

De Commissie Activiteiten
Hieronder vallen ondermeer de volgende activiteiten:
- Gastheren/gastvrouwen in onze kerk gedurende 5 dagen per week (van tien tot vier uur)
- netwerkcafé jongvolwassenen
- Broodje bezinning
- wandelmeditatie
- barbecue
- bijeenkomst voor vrijwilligers
- en alle overige activiteiten die niet vallen onder één van de andere commissies en niet vallen onder   de specifieke taken van de kerkenraad

De Commissie Communicatie en PR
Hieronder vallen ondermeer de volgende activiteiten:
- ons kerkblad Kerk & Stad
- de bezorging van Kerk & Stad
- de website
- de zondagsbrief
- de muurkrant

En daarnaast kan ik als specifieke activiteiten van de diaconie in 2016 nog noemen:
-het Inloophuis in de Opstandingskerk op de zondagmiddag
- de noabermaaltijden
- deelname aan de Bruggenbouwers
- deelname aan de hulptelefoon
- deelname aan het City Pastoraat
- Jeugddiaconie (talentenaktie)

En dan zijn er nog de activiteiten van het College van Kerkrentmeesters zoals ondermeer:
- gebouwenbeheer
- tuinonderhoud (de tuingroep op dinsdag)
- personele aangelegenheden
- financiën
- Kerkbalans

En dit alles en nog veel meer heeft u als predikantenteam, als cantor, als kosters, als Kerkelijk Bureau en als schare van vrijwilligers in 2016 gerealiseerd. U heeft het elan van september 2015 weten vast te houden. De geest is zeker niet uit de fles. En daarom mag u zo in de Ontmoetingsruimte op het nieuwe jaar 2017 toosten.
Een jaar dat weer anders zal zijn dan 2016.
Een jaar waarin ons samengaan van de vijf oude wijken zal worden geformaliseerd.
Een jaar waarin wij van veel kerkenraadsleden gaan afscheid nemen en waarin wij verder gaan met een veel kleinere kerkenraad, maar wel met de vijf nieuwe commissies.
Een jaar waarin ons predikantenteam voor wat betreft samenstelling op juni gaat veranderen door het aanstaande emeritaat van onze predikant ds. Richard Vissinga.
Maar ook een jaar waarin een begin wordt gemaakt met de invulling van de daardoor ontstane vacature.
Een jaar waarin weer nieuwe initiatieven zullen worden ontwikkeld.

Ik spreek de hoop uit dat wij , ieder op zijn of haar wijze en ieder binnen zijn of haar mogelijkheden, ons in 2017 opnieuw gaan inzetten voor de Protestantse Gemeente Enschede, die vanuit de Ontmoetingskerk een plek kan biedt voor geestelijke verdieping vanuit Christelijke waarden.

Ik wens u een gezegend 2017.
Henk van der Sijs

 


Afkondiging classis:
Het Breed Moderamen van de classis Enschede maakt bekend dat op de eerste zondag van het nieuwe jaar 2017, de afsplitsing van de wijkgemeente Lonneker van de Protestantse Gemeente Enschede een feit is. De notariële akte is gepasseerd op 31 december 2016.
 
Zij vormen een nieuwe gemeente met de naam Protestantse Gemeente te Lonneker.
 
Wij wensen beide gemeentes, de blijvende en de nieuwe,  Gods zegen toe en een vruchtbare samenwerking.
  
Ds. G.J.A. Veening, preses.
Ds. M. Schepers - v.d.Poll, scriba.

 


Nieuwjaarstoespraak 2017 van Marjolein Dohmen - Janssen, voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Enschede
(Enschede, 1 januari 2017)

 
En alweer is er een jaar voorbij. Alweer meer dan een jaar komen we samen in de Ontmoetingskerk. Vandaag spreek ik u als voorzitter van de AK als eerste toe. Daarna zal de voorzitter van de Ontmoetingskerk, Henk van der Sijs, het woord tot u richten.
 
Henk zal natuurlijk veel meer vertellen over het reilen en zeilen van de Ontmoetingskerk, maar graag wil ik er ook één aspect uitlichten. Bij de opening van de Ontmoetingkerk heb ik aangehaald wat een leven en bedrijvigheid er continue was in de kerk, rondom de openingsweek. Ik vertelde u dat het mijn droom was dat dat zo zou blijven. Dat je op ieder moment in de week naar de kerk zou kunnen gaan en dat er dan altijd iemand zou zijn. En kijk eens wat er is gebeurd afgelopen jaar. Het hele jaar wás de kerk open. Altijd kun je binnenlopen; omdat je even iets wilt regelen, voor een gesprek, of gewoon voor een kopje koffie en wat gezelligheid. En ik weet dat het dan niet altijd druk is, en dat de vrijwilligers zich soms afvragen of het de moeite waard is om er de hele ochtend of middag te zijn. Maar het doet mij heel erg goed te weten dat je altijd - welke dag het ook is - onaangekondigd naar de kerk kunt komen omdat de kerk altijd open is, en er altijd iemand aanwezig is. Weet dus dat het bijzonder gewaardeerd wordt, ook al wordt er niet altijd veelvuldig gebruik van gemaakt.
 
Als Algemene Kerkenraad kijken we terug op een jaar waarin een aantal zwaarwegende stappen zijn gezet. De verzelfstandiging van Bethel is daadwerkelijk een feit. Eind november werd de akte getekend en op de eerste zondag van het kerkelijk jaar ging Bethel als zelfstandige gemeente van bijzondere aard verder. Met een adventskrans hebben we hen laten weten dat we elkaar vrij laten maar niet los laten. En dat blijkt. We organiseren nog steeds gezamenlijk een keer in de maand Taizé-vieringen. En er is meer. Daar kom ik nog op terug.
Eind vorig jaar is het proces in gang gezet om te komen tot verzelfstandiging van de wijkgemeente Lonneker. In grote zorgvuldigheid hebben de kerkrentmeesters overlegd over een goede scheiding van de boedel. Een ook het diaconale vermogen is op een goede manier gesplitst. Toen bleek dat het regionaal college positief had geadviseerd over de verzelfstandiging hebben we als AK alle leden van de wijkgemeente Lonneker per brief geïnformeerd. De andere leden van de PGE zullen deze brief in de komende Kerk en Stad kunnen lezen. En zoals u zojuist gehoord heeft, is gister de akte voor verzelfstandiging getekend. Ik blijf het pijnlijk vinden dat we ondanks de positieve verbindende kracht die we in de Ontmoetingskerk voelen deze verbinding niet hebben kunnen maken. Dat was een lastig proces en ook afgelopen jaar hebben we van beide kanten dingen soms toch niet helemaal goed gedaan. Ik hoop dat we alle zaken uit het verleden achter ons kunnen laten en vertrouw erop dat we in de toekomst in grotere harmonie verder kunnen gaan. Dus hebben we gister ook een bloemetje – een bakje met bollen vol met nieuw leven - bij Lonneker gebracht en hen Gods zegen bij hun werk gewenst en aangegeven dat we elkaar niet uit het oog zullen verliezen en hopen op een goede samenwerking. Mocht u nog vragen hebben over de verzelfstandiging van Lonneker, weet dan, dat we op dinsdag 24 januari een informatieavond zullen organiseren om uw eventuele vragen te beantwoorden.
Dit waren twee belangrijke stappen in het vormen van één niet in wijken opgedeelde Protestantse Gemeente Enschede. In 2017 gaan we hiermee verder. Het is de verwachting dat we in de eerste helft van 2017 de overgebleven vijf wijken kunnen samenvoegen tot één wijkgemeente, waarin ook de samenwerking met de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek niet vergeten zal worden. Samen met de Kerkenraad Ontmoetingskerk hebben we een concept Plaatselijke Regeling opgesteld die de nieuwe organisatie en werkwijze van de PGE beschrijft. Uw reacties op het samenvoegen van de wijken en de nieuwe organisatie van de PGE verzamelen we graag op dezelfde informatieavond op 24 januari. Houd daarom de Kerk en Stad en de komende zondagsbrieven in de gaten.
 
Vooruitkijkend naar 2017 zijn er in ieder geval twee bijzondere gebeurtenissen. In de zomer van 2017 zal ds Richard Vissinga, na 40 jaar predikant te zijn geweest, met emeritaat gaan - met pensioen. Samen met de Kerkenraad Ontmoetingskerk bereiden we het proces voor om te komen tot een vacature. Daarin zijn we als kerkenraadsleden het gesprek aangegaan over wie wij zijn: Wat zijn de waarden van de Ontmoetingskerk? Waarom gaan wij zelf naar de kerk en waarom naar deze? Dit waren bijzondere, waardevolle en inspirerende gesprekken. En het was goed om in de kerkenraad hierover te spreken, ipv alleen maar over alles wat georganiseerd en geregeld moet worden. Wij willen die gesprekken ook graag met u voeren. Dat gaan we begin februari doen. Ook daarvoor vindt u een uitnodiging in Kerk en Stad.
 
Tot slot is het u wellicht niet ontgaan dat we als Protestantse Kerk ons 500-jarig jubileum vieren. Op 31 oktober 1517 spijkerde Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel van Wittenberg en luidde daarmee de Reformatie in; de geboorte van de Protestantse Kerk. Al vanaf 31 oktober 2016 wordt dit een jaar lang gevierd. In het kader hiervan heeft de AK de verschillende protestantse kerken van Enschede aangeschreven. Begin volgend jaar organiseren we samen met Bethel, met de Christelijk gereformeerde Kerk, met de Nederlands Gereformeerde kerk, met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, met de Doopsgezinden en met de Classis een muziekmiddag in de Grote Kerk met liederen uit de Reformatie en een bijeenkomst voor de jeugd om gezamenlijk de film Storm te kijken, een film over een jongen een meisje die leven in de beginperiode van de Reformatie.
 
U merkt het misschien aan mijn verhaal. De rol van de AK wordt steeds kleiner. En dat is precies de bedoeling. Bij mijn aantreden in september 2016 heb ik al gezegd dat mijn belangrijkste doel was onszelf zo snel mogelijk op te heffen. Als we straks nog maar één wijkgemeente zijn, is er geen AK meer nodig en kunnen we toe met één Kerkenraad. Dat scheelt een hoop werk en een hoop tijd. Ook voor u. Volgend jaar hoeft u nog maar naar één nieuwjaarstoespraak te luisteren! Toch heeft u ook gehoord dat er nog een paar belangrijke stappen zijn te zetten. Daar hebben wij wijsheid en inspiratie bij nodig en daarom sluit ik in dit Lutherjaar af met een paar worden van Luther over de Bijbel:

 
De Heilige Schrift is als een zeer groot en uitgestrekt bos, waarin veel bomen staan van allerlei soort, waarvan men allerlei fruit en vruchten kan plukken. Wat vindt men zo al niet in de Bijbel? Rijke troost, onderwijs, vermaning, waarschuwing, belofte en bedreiging ook. Toch is er geen boom in deze boomgaard, of ik heb er aan geschud of er een paar appels of peren van gekregen.

 
Ik wens ons en u veel wijsheid toe maar bovenal een Gezegend 2017!

terug
 
 
 

Inloggen


 

Coventrygebed
datum en tijdstip 17-01-2020 om 13:15 uur
meer details

Netwerkcafé voor 21- tot 40-jarigen
datum en tijdstip 17-01-2020 om 17:30
meer details

Oecumenische viering: Meer dan gewoon
datum en tijdstip 19-01-2020 om 10:00
meer details

Zing-In: waardeer het, repareer het
datum en tijdstip 19-01-2020 om 19:00
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.