PKN
  » Ontmoetingskerk » Momenten in het leven 
Protestantse Gemeente Enschede
Dopen Dopen

Waarom laten wij ons kind dopen?
Als ouders willen we graag dat onze kinderen gelukkig zullen worden. We wensen dat ze als kind en als volwassene zullen bijdragen aan een betere wereld met harmonie, recht en vrede. We willen onze kinderen de vrijheid bieden om later zelf te kiezen. We weten maar al te goed dat hun keuze later voor een belangrijk deel bepaald wordt door wat we onze kinderen mee geven. De wieg waarin ze zijn begonnen is van wezenlijk belang!
We willen onze kinderen de waarden en normen meegeven waarin we zelf geloven. Christenen geloven dat in de Bijbel een belangrijke levensweg gewezen wordt: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Respect hebben voor natuur en milieu zijn essentieel voor hun toekomst; heelheid van de schepping.

Dopen
De doop is een teken van een nieuw begin. De doop is allereerst een teken van Gods onvoorwaardelijke liefde voor al zijn kinderen. Als zodanig is de doop een kostbare basis voor ons kind. Tegelijk zeggen wij als ouders ook 'ja' bij de doop van ons kind. We spreken zo ons voornemen uit om ons kind te begeleiden in een Christelijke opvoeding. Met de doopbelofte gaan wij als ouders een inspanningsverplichting aan.

Het feest van de doop
Zo'n belangrijke gebeurtenis willen wij temidden van de kerkelijke gemeente vieren. En de kerkelijke gemeente wil dat graag samen met ons doen. Ook de gemeente gaat een inspanningsverplichting aan. De gemeente heet de dopelingen welkom in de gemeenschap. Een doopdienst is altijd weer een bijzonder feestelijke gebeurtenis!

Doopkaars
Als teken van de doop krijgt het kind een doopkaars mee. Elke jaar weer als de doopkaars wordt aangestoken, op de dag waarop het gedoopt is of jarig is, is de vlam een teken van Gods licht dat nooit dooft.

Willen jullie je kind laten dopen?
Geef dan aan een van de predikanten de wens door dat jullie je kind willen laten dopen. De predikant maakt dan een afspraak met jullie voor één of meer doopgesprekken. In dat doopgesprek wordt o.a. nader ingegaan op de symboliek van de doop.

Overigens is dopen niet alleen voor pasgeborenen. Je kunt op elke leeftijd worden gedoopt.

Oecumenische doop
De doop is een oecumenisch erkend sacrament. In principe wordt de dopeling ingeschreven in het 'doopboek' van de kerk waar de doop plaatsvindt. De voorganger van dat kerkgenootschap bedient ook de doop. Vanzelfsprekend kan de dopeling in beide kerkelijke administraties worden opgenomen.

In het doopgesprek dat aan een oecumenische doop voorafgaat zal aandacht worden besteed aan overeenkomsten en verschillen tussen beide tradities.

Zegenbede voor ouders en kind
Sommige ouders zijn voorstander van de volwassenendoop, maar willen wel graag voor hun kind een gebed en een zegenbede in de kerkdienst. Een gedachte om eens te overwegen.

VOORBEELD VAN EEN DOOPVIERING IN DE ONTMOETINGSKERK
 
VOORBEREIDING


Welkom
Kaarsen              
Als de kaarsen branden gaan we staan
Bemoediging en drempelgebed
o.        Onze hulp is in de Naam van de Heer
g.        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
             Eventueel gedachtenis
o.        Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
g.        EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN.

            AMEN

Openingslied, kyrie en gloria                Wij komen hier ter ere van uw naam (LB 274)

We gaan zitten

DOOP

Presentatie
We vragen de ouders naar de doopwens en naar de naam van hun kind: Goede ouders, God heeft jullie eindeloos lief, Zijn vasthouden aan je bestaan is allesomvattend. In Hem ben je geborgen in leven en sterven. Die werkelijkheid is ook de werkelijkheid van jullie kind, vandaag en alle dagen van het leven. Vanmorgen zijn jullie hier naar dit huis van God gekomen. Wat verlangen jullie?
Antwoord ouders: “Dat ons kind gedoopt wordt”
Welke naam hebben jullie aan dit kind gegeven waarmee het zich gekend mag weten bij God en bij mensen.
…. ….
Laat deze naam voorgoed geschreven staan in de palmen van Gods hand.

Onderwijzing / dooplied     Kind, wij dragen je op handen (Alles wordt nieuw V/17)
1  Kind, wij dragen je op handen naar het water van de bron.
 Want jouw leven mag niet stranden, niet vergaan in het waarom.
Refrein: Door het water vroeg of later kom je dicht bij het geheim.
 In de hoge hemel staat er dat je kind van 't licht mag zijn.

2  Als jouw naam wordt uitgesproken over duister water heen,
 is jouw eenzaamheid doorbroken, ben je hier niet meer alleen. Refrein

3  Water, water, laat het stromen, teken en herinnering,
 van een eeuwig heimwee dromen, van een altijd nieuw begin. Refrein

Doopgebed ('Zondvloedgebed' of een variant daarop)
[Schepping] Gij die de eenvoud zelve zijt en orde schept in de chaos, die met uw rust onze onrust bezweert  en ons opwekt tot een leven in vrede -
laat uw licht schijnen in onze duisternis en red ons hart van de dood.

[Noach] Gij die de ark van Noach droeg op de golven van de vloed en ophief tot de berg van het behoud -
wees ons genadig, zend ons een teken, een groene tak van nieuw leven onder uw bewind.

[Uittocht/doortocht] Gij die het water van de Rode Zee liet knielen voor de slaven, zodat zij als vrije mensen, zingend, de oever beklommen -
laat ook ons zo op weg gaan naar het beloofde land.

[Doop van Jezus] Gij die uit dit volk van slaven, dat tot vrijheid werd geroepen, er Eén koos om als slaaf te sterven - zijn doop in de Jordaan voorteken van zijn dood -

maak voor uw gemeente het water van de doop tot water van het heil, dat ons allen zuivert door de kracht van uw Geest,
opdat wij, als herboren, een nieuw leven beginnen als vrienden en volgelingen van Jezus, uw Zoon, door hem gedragen, in leven en in sterven, bij U geborgen voor eeuwig
Amen

Belijdenis
Goede ouders, en U allen, hier samengekomen rond de doopvont
wij worden getuige van de doop van ... ... ,
wij gedenken onze eigen doop we belijden ons geloof in gemeenschap en verbondenheid met de kerk van alle eeuwen:

 Gezongen geloofsbelijdenis - Bijvoorbeeld: In God de Vader op zijn troon (LB 342)
1 In God de Vader op zijn troon geloven wij, en in de Zoon,
uit God geboren voor de tijd, Hem zij de macht, de majesteit!

2 En in de Geest, die ons geleidt, geloven wij: dat er altijd
een Trooster is, zacht als de wind, een sterke moeder bij haar kind.

3 Lof zij de Vader, die ons schiep en licht uit nacht tevoorschijn riep.
Lof zij de Zoon, die onze nood, ons kruis verdroeg en onze dood.

4 Die onderging en overwon en als de zon ten hemel klom,
die aan de dag treedt op zijn tijd en eenmaal recht van onrecht scheidt.

5 Lof zij de Geest die wereldwijd ons kerk maakt: Christus toegewijd
tot wij, van alle kwaad bevrijd, God zien in alle eeuwigheid. 
Amen. 
 
Doop en handoplegging
(Ouders komen met hun dopeling naar doopvont)
..., ik doop je, in de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest.

Doopspreuk en kruisteken

Gelofte
... ... zijn opgenomen in de gemeenschap van Gods Liefde.
Aan jullie is de zorg toevertrouwd om hen op hun weg te helpen in het leven, op eigen benen – rechtop en oprecht.
Zijn jullie bereid jullie kind te ontvangen als kinderen van God en je door zijn tegenwoordigheid in jullie huis te laten sterken in het geloof?
Beloven jullie jullie kind voor te gaan op de weg van gerechtigheid en vrede, te werken aan een goede aarde, een weg die ons gebaand is door Christus Jezus.Wat is daarop jullie antwoord?
Antwoord ouders: Ja / Ja, van harte
 
Verwelkoming door de gemeente
v.            Gemeente, draag ... in uw gebeden en ga met deze kinderen de weg van het Koninkrijk.
g.            WELKOM, KIND VAN GOD WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS, WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN.
 
Doopkaars
Zingen                   Dooplied - vervolg
4. Opgenomen en verbonden met de Naam die vrede is,
gaat jouw leven niet ten onder en het wordt niet uitgewist. Refrein

 

terug
 
 
 

Inloggen


 

Bijeenkomst classicale Ring Enschede
datum en tijdstip 23-01-2020 om 19:30
meer details

Coventrygebed
datum en tijdstip 24-01-2020 om 13:15 uur
meer details

Taizéviering
datum en tijdstip 26-01-2020 om 16:30
meer details

"Israël en het evangelie van Johannes"
datum en tijdstip 30-01-2020 om 19:30
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.