PKN
  » Gedane Zaken » Voorbije activiteiten 
Protestantse Gemeente Enschede
Openingsdienst Openingsdienst
Zeshonderd mensen maakten de openingsviering van de Ontmoetingskerk mee. Het gebouw mocht preken - en dat deed het!
's Middags speelde Christiaan Kuyvenhoven een openingsconcert op de vleugel.

 
 
 
Nieuwjaarstoespraak Kerkenraadsvoorzitter Marjolein Dohmen Nieuwjaarstoespraak Kerkenraadsvoorzitter Marjolein Dohmen
Nieuwjaarstoespraak PGE 2019

Het nieuwe jaar is daar en dus kijken we terug op het oude jaar en blikken vooruit. Als je erover nadenkt, klinkt “het oude jaar” eigenlijk een beetje vreemd. En er was zoveel nieuw in 2018 dat het bijna raar is om het te hebben over het oude jaar, maar goed. Het is wel duidelijk.
Wat was er nieuw in 2018: <Lees Verder>
lees meer »
 
Heil en zegen! Heil en zegen!Het zingend pastoresteam van de Ontmoetingskerk
Met Jan Willem Fikse op de piano,
en als verrassing op het eind,
Ymte Westra achter het orgel.
 
De Classispredikant, ds Klaas van der Kamp, op bezoek De Classispredikant, ds Klaas van der Kamp, op bezoek
Zondag 14 oktober 2018 was onze Classispredikant, ds Klaas van der Kamp, in de Ontmoetingskerk op bezoek. Op zijn website laat hij de wereld delen in zijn ervaringen. Én van de foto's die vanuit het midden van de gemeente maakte tijdens de dienst.
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-2018/geloven-in-enschede-1
 
Enschede in anderhalve minuut Enschede in anderhalve minuut

Enschede in anderhalve minuut - presentatie van "de stad waarin wij geloven" - tijdens de intrededienst van onze nieuwe predikant, ds Oane Reitsma
 
Enschede in twee minuten (alternatieve presentatie) Enschede in twee minuten (alternatieve presentatie)

Enschede in twee minuten - dit filmpje hebben we niet gebruikt in de intrededienst. Maar hier op de website tonen we het graag. De stad waarin wij geloven - op alternatieve manier beleefd
 
Boekpresentatie Jan de Jongh Boekpresentatie Jan de Jongh
De voormalig studentenpredikant van de UTwente, Jan de Jongh, presenteerde in maart 2016, in de Ontmoetingskerk, zijn boek 'God in de kring van de goden'. 


 
 
Syrie-avond - "De kracht van het Leven" Syrie-avond - "De kracht van het Leven"
Een cultureel programma op 14 oktober 2016 waarin we, op initiatief van de Syrische gemeenschap in Enschede, kennis maakten met mensen die het in Syrië, ondanks de oorlog, met elkaar proberen vol te houden onder het motto “wij kiezen voor het leven”. 
lees meer »
 
Stamppotbuffet georganiseerd door de jeugd Stamppotbuffet georganiseerd door de jeugd
 
Kerbalans 2016 - Ontmoetingskerk op RTV Oost Kerbalans 2016 - Ontmoetingskerk op RTV Oost
Een film van Ina Brouwer (RTV Oost) over de actie Kerkbalans 2016 in de Protestantse Gemeente Enschede
 
Nashville-verklaring Nashville-verklaring
Naar aanleiding van het ondertekenen door sommige PKN-predikanten van de zgn. 'Nashville-verklaring' ontvangen wij bezorgde reacties, en zelfs verzoeken tot uitschrijving. Als Protestantse Gemeente Enschede nemen wij daarom graag publiek uitdrukkelijk afstand van deze verklaring. 
In voorkomende gevallen hebben wij gereageerd met de volgende woorden: 

 
De Protestantse Gemeente Enschede heeft met afschuw kennisgenomen van de Nashville-verklaring en van het feit dat die ondertekend is door enkele predikanten binnen de PKN. Deze verklaring is uiterst kwetsend voor mensen. Én beschamend voor de kerk.
Wij distantiëren ons daarom in alle toonaarden van deze verklaring, waarmee mensen in een hoek worden gezet en veroordeeld. Dat is niet hoe wij de Bijbel lezen en dat is niet hoe wij  geloofsgemeenschap zijn. Dat liefde mag stromen en wij een open hart hebben naar iedereen toe, daar gaat het om in onze kerk, in ons geloof.

De landelijke kerk (PKN) heeft inmiddels afstand genomen van het document, dat enkele orthodoxe predikanten op persoonlijke titel hebben ondertekend. De Protestantse Gemeente Enschede neemt eens te meer afstand van iedere suggestie die in dit document wordt gedaan.

Sinds jaar en dag zijn mensen van welke geaardheid dan ook, van harte welkom in onze kerk en maken mensen met een homoseksuele of andere geaardheid ook volledig deel uit van onze geloofsgemeenschap. Dat is altijd (actief) beleid en praktijk geweest.
Met overtuiging en trots presenteren wij (hieronder) op onze website al gedurende lange tijd het logo van 'wijdekerk': "Als Ontmoetingskerk doen we van harte mee aan het 'Wijdekerk'-initiatief. 'Wijdekerk' staat voor een kerk waarin iedereen, ongeacht geaardheid, op een veilige wijze zichzelf kan zijn."

Het staat eenieder natuurlijk geheel vrij uw eigen keuze te maken om wel of niet lid te zijn van de kerk. Maar waar als reden de Nashville-verklaring aangegeven wordt, hechten wij eraan dat hier geen enkel misverstand over ons standpunt bestaat. Zowel plaatselijk als landelijk heeft onze kerk hiervan in scherpe woorden afstand genomen".


Lees/bekijk ook het interview op 1Twente

 
Nashville-verklaring II Nashville-verklaring II
Tekst, uitgesproken aan het eind van de viering op 13 januari Ontmoetingskerk Enschede - terugblik op de voorbije week.

Er is de afgelopen week publiekelijk een discussie gevoerd, die gister in het dagblad Trouw werd samengevat in een cartoon met twee Bijbels - identiek, op de kaft na. De één heeft een zwart-witte kaft en de ander een veelkleurige.
Er zijn in deze discussie in de afgelopen week veel woorden gesproken. Ook aan ons adres als kerk, en aan ons adres als voorgangers van deze gemeente. Via de e-mail, via de telefoon, persoonlijk. Daarbij waren grote woorden en soms scherpe woorden. En die woorden kwamen van mensen die blij waren èn van mensen die boos waren, héél boos, of diep geraakt en gekwetst.
Dat dergelijke debatten publiekelijk worden gevoerd doet schade aan individuele mensen. Aan mensen met een andere dan heteroseksuele geaardheid, of andere genderidentiteit, hun omgeving, aan gelovigen die worstelen met de kwestie en al helemaal aan orthodoxe gelovigen zelf met een andere geaardheid, die zich verscheurd voelen tussen beide zijden van de discussie. Maar toen het gesprek een keer publiek was en wij óók werden aangesproken, voelden wij ons geroepen glashelder en ondubbelzinnig stelling te nemen en dat deden we hier in de Ontmoetingskerk scherper dan onze landelijke kerk dat deed. Wij willen niet de kool èn de geit sparen.
Natuurlijk bestaan er geen twee Bijbels, zoals in de cartoon in Trouw. Maar àls wij in een hoek worden geduwd, dán willen we ons helder uitspreken voor die veelkleurige Bijbel.
‘Bijbelgetrouw’ noemen de ondertekenaars van de Nashville-verklaring zich. En dat trokken wij ons aan. Want wij zijn óók Bijbelgetrouw. Maar wij lezen de Bijbel niet fundamentalistisch, niet biblicistisch en niet historistisch. Zó is de Bijbel niet ‘al 2000 jaar gelezen en geïnterpreteerd’. Dat zijn vormen van Bijbellezing die in de 19de eeuw zijn ontstaan, met voorlopers in de 17de en 18de, met absolute aanspraken. Vormen die zich géén rekenschap geven van hermeneutiek en Wirkungsgeschichte van teksten – ja: wij weten óók waar we over spreken.
Oók als wij de Bijbelteksten op zins- en woordniveau in het Hebreeuws ontleden, lezen wij niet een document dat een blauwdruk geeft voor een bepaalde wereldorde zoals die zou behoren te zijn, of ooit geweest zou zijn vóór een historische zondeval. En dat alles wat niet in die mal past zondig zou zijn. En iedereen die daar ruimte voor geeft ook. Zo’n interpretatie vinden wij onjuist èn gevaarlijk.
Schepping is herschepping in de Bijbel en gericht op toekomst. Wíj lezen erin de hoop op, en gestage realisering van een wereld zoals die ooit zal worden. Wanneer Gods liefde in deze wereld ten volle gerealiseerd zal zijn in de liefde die van mensen onderling. En ja: die liefde van God openbaart zich in – en ik gebruik een beeld van hoop uit het Oude Testament – alle kleuren van de regenboog. “Nóóit meer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid” – Genesis 9, 11 – wat een mooi thema op een doopzondag overigens: gered van het water, gered van de ondergang.
Alle predikanten in deze gemeente zijn van harte bereid daarover in open(!) gesprek te gaan met mensen aan àlle zijden in deze discussie.
Vandaag zingen wij bewust als slotlied ZZZ 536. Niet als demonstratief protest tegen de ondertekenaars. Maar uit onze diepste (Bijbelse!) geloofsovertuiging.

Pastoresteam Ontmoetingskerk

1 Ongestraft mag liefde bloeien,
  vrijuit zoeken naar de zon.
  Liefdesloop verdraagt geen boeien:
  laat haar stromen als een bron!
  Laat de liefde maar gebeuren
  als een wonder van het licht,
  als een regenboog vol kleuren
  door de hemel zelf gesticht.
 
2 Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

3 Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

4 Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdesloop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!

(Sytze de Vries)
 
Bijbel in Gewone Taal Bijbel in Gewone Taal
BIJBEL IN GEWONE TAAL
In de Stedelijke Werkgroep Jeugd en Jongeren bekeken we de proefeditie van de Bijbel in Gewone Taal. Het werd een half uurtje catechisatie. Over wat je éigenlijk zou moeten weten voordat je een (!) Bijbel openslaat. Een vraag die zélfs in de kerk vaak wordt overgeslagen. Daarom plaatsen we het verhaal ook in Kerk en Stad.

In 2004 verscheen de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV). En nu, tien jaar later, kondigt het Nederlands Bijbelgenootschap een nieuwe vertaling aan: De Bijbel in Gewone Taal. Nee, het is níet een vertaling om nu in de kerk te gaan lezen. Daar voldoet de NBV prima: mooi hedendaags Nederlands, en toch een redelijk nauwkeurige vertaling van het Hebreeuwse en Griekse origineel. De Bijbel in Gewone Taal (BGT) is uitdrukkelijk bedoeld als alternatieve Bijbel vooral voor mensen die om welke reden ook iets minder Nederlands ter beschikking hebben. Er wordt gebruik gemaakt van een zeer beperkte woordenlijst, zinnen zijn áltijd kort, de zinsopbouw wordt zo éénvoudig mogelijk gemaakt. Dat betekent dat deze vertaling soms erg afwijkend en vrij is. De vertalers hebben vaak de tekst sterk aan moeten passen, ter wille van de gezochte éénvoud. Is dat erg?

Een bekend spreekwoord in de vertaalwetenschap is: “Vertalen is altijd verraden”. Onontkoombaar brengt elke vertaling z’n eigen interpretaties mee. Elke vertaling van de Bijbel zal altijd een mix zijn van het oude verhaal, én het geloof van de vertalers. Daar is op zich niets mis mee. Behalve als we ons dit niet bewust zijn. Dan denken we dat we ons laten inspireren door de Bijbel (‘het staat er toch’), terwijl we in feite bezig zijn met buiksprekerij. “Eindelijk begrijpen we de Bijbel”, zo denkt de argeloze lezer. Wat in werkelijkheid begrepen wordt is echter niet of nauwelijks de (vaak moeilijke) Bijbel, maar in plaats daarvan gewoon het geloof van de vertalers.

Een voorbeeld in de Nieuwe Bijbel Vertaling (die we standaard in de kerk lezen) is te vinden in het verhaal van de ‘Bruiloft te Kana’. In de NBV wordt dit verhaal afgesloten met de zin: “Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste w-o-n-d-e-r-teken…”. Dat klinkt mooi vol vroom ontzag. Maar met deze afsluitende conclusie – w-o-n-d-e-r-teken - wordt onze aandacht vooral gericht op een bepaald deel van het verhaal: In het Kana-verhaal gaat het er blijkbaar vooral om dat jij gelooft dat Jezus van water (H20) wijn (Beaujolais Primeur) kan maken… En deze tovenaar kan nog veel meer, want dit was pas zijn e-e-r-s-t-e  w-o-n-d-e-r-teken.
Alleen… staat er in het Griekse origineel helemaal niets over een ‘wonder’. Er staat gewoon heel neutraal ‘teken’. Ofwel, de kern van het verhaal is juist níet de stoffelijke verandering van H20 naar Beaujolais. De kern van het verhaal bevindt zich, volgens dat woord ‘teken’, búiten het verhaal. Johannes wil immers dat we wat gebeurd is verstaan als een téken, het verhaal be-teken-t iets, beeldt iets uit, het gaat dus juist om de beeldspraak.
Op zo’n moment vallen de vertalers van de NBV even door de mand. Ze zeggen ‘neutraal’ te zijn, zich niet te laten leiden door dogma’s en religieuze vooronderstellingen. Maar af en toe zie je toch dat ze de Bijbel het liefst lezen als een geschiedenisboek met vooral moraal als boodschap.

Het aardige van de Bijbel in Gewone Taal is precies dat deze op het punt van objectiviteit minder krampachtig is dan de Nieuwe Bijbel Vertaling. Wie de BGT naast andere vertalingen legt ziet dat de BGT regelmatig bewust interpretaties biedt. En precies deze interpretaties zijn niet het zwakste punt van de BGT. Een paar voorbeelden.

In Matteüs 5 spreekt Jezus veelbelovende woorden vanaf de berg (‘de Bergrede’) over de ‘armen van geest’, de zachtmoedigen, de vredestichters. Die zullen volgens de NBV ‘gelukkig’ zijn. In de vorige vertaling waren ze ‘zalig’, en het gedeelte heet daarom ook wel de ‘zaligsprekingen’. Dat woordje ‘zalig’ verstaat niemand meer (tenzij het over een Mona-toetje gaat), maar het woordje ‘gelukkig’ blijkt bij nader inzien toch wat oppervlakkig. Don’t worry, be happy. De BGT komt nu met een omschrijving: ‘Het echte geluk is voor...’. Daarmee wordt veel meer diepgang bereikt. En die ‘armen van geest’ worden vervolgens vertaald door ‘mensen die weten dat ze God nodig hebben’. Een formulering die prikkelt tot overdenking en gesprek. Erg vrij, maar echt niet verkeerd.
Ook Bijbelse poëzie - lastig te vertalen! - wordt creatief en vrij weergegeven. Hoe maak je bijvoorbeeld ‘eenvoudig’ Nederlands van het beeld dat opklinkt in Psalm 139:9: 'Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad'? Het werkwoord ‘zich verheffen’ is niet echt alledaags. De BGT maakt ervan: 'Ik kan naar de plaats gaan waar de zon opkomt.' Nog steeds een poëtisch beeld. Maar wél een stuk eenvoudiger.
Een moeilijk woord als ‘vergankelijkheid’ wordt omschreven. Romeinen 8: 21 (NBV: 'De schepping zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid') klinkt dan  zo:  'Ooit wordt de aarde bevrijd. Dan komt er een einde aan de macht van de dood'.
De BGT durft zelfs kernbegrippen uit de Bijbel vrij te vertalen. Zo wordt het begrip ‘Koninkrijk van God’ heel gedurfd vertaald met ‘Gods nieuwe wereld’. Dapper, verfrissend, prikkelend!
 
Helaas (vind ik) zijn de vertalers niet altijd zo vrij. Zo zijn de ‘engelen’ uit het kerstverhaal van Lukas 2 gewoon ‘engelen’ gebleven. Alsof we dan zo maar weten wat er wordt bedoeld. Een andere Bijbelvertaling (de ‘Naardense’) vertaalt hier ‘aankondig-engel’, wat én dichterbij het Grieks staat, én vooral op een gezonde wijze onze al te vaste voorstellingen doorbreekt. En o ja, als we dan toch even kritisch zijn… wat vind ik het jammer dat het woord ‘Bijbel’ niet vertaald wordt. Het enkelvoud ‘Bijbel’ klinkt zó massief. Met een beroep op dé Bijbel is in de geschiedenis zo veel ellende uitgehaald. Maar ‘Bijbel’ komt van het Latijnse Biblia, wat boeken (meervoud) betekent. Zo massief is de Bijbel helemaal niet. Het is stem en tegenstem.. .en tegenstem… en tegenstem. En dat moet je éigenlijk weten voordat je de (?) Bijbel openslaat. ‘De boeken’ zou in dat opzicht een veel meer prikkelende titel zijn geweest.

En wat is tenslotte de conclusie van deze verkenning? a) Dat de BGT meevalt. De vertaling is minder ‘plat’ dan ik vooraf vreesde. Er is zorgvuldig, maar ook creatief en met lef vertaald, en dat werkt vaak goed. b) Dat de BGT soms écht sterk is, en soms écht zwak. c) Dat de BGT daarom pas écht vruchtbaar is als je de teksten vergelijkt met andere vertalingen. d) dat Bijbellezen nooit éénvoudig is, zelfs niet met de Bijbel in Gewone Taal.

ds. Jaco Zuurmond
 
Openingsweek Openingsweek
De Ontmoetingskerk openden we met een openingsweek! Van maandagmorgen tot vrijdagavond een eindeloos divers programma - voor iedereen, door iederen.
(Fotos van de ouderenmiddag, kindermiddag met musical en pastorespannekoeken, kledingbeurscatwalk, opening inleverstraat, diaconale ontmoetingsmiddag) 
 
Openingssymposium 18 september 2015 Openingssymposium 18 september 2015
Op vrijdag 18 september, twee dagen vóór de officiële opening van het kerkgebouw, organiseerde de Protestantse Gemeente Enschede (PGE) in samenwerking met het Beraad Grote Steden in de PKN (BGS) een symposium met als titel ‘Geen mens gaat zover mee’. De directe aanleiding voor het symposium was de opening van de ‘radicaal vernieuwbouwde’ Ontmoetingskerk in Enschede (vanaf dat moment het enige kerkgebouw van de PGE). Het (theologische) uitgangspunt bij de verbouwing van de kerk was niet het conserveren van het heden (en al helemaal niet het restaureren van het verleden), maar het anticiperen op een toekomst die ‘ongekend anders’ zal zijn. Kan de kerk in 2030 nog een rol van betekenis spelen? En kunnen we daar als kerken nu al op vooruitgrijpen?

Lees hier het verslag van het symposium

Lees hier de openingstoespraak van ds Jaco Zuurmond
over 'Open Heiligheid' als concept voor een onbekende toekomst.


lees meer »
 
Fotoverslag Openingszondag Fotoverslag Openingszondag

Versie zonder Flash voor Iphone en Ipad
 
 
 
 

Inloggen


 

Coventrygebed
datum en tijdstip 25-10-2019 om 13:15 uur
meer details

“Komt een man bij een tempel…”
datum en tijdstip 27-10-2019 om 10.00 uur
Komende zomer gaan 10 jongeren van de Protestantse Gemeente Enschede twee weken naar een kinderdagopvang in Vayk, Armenië. Ze organiseren een spelweek voor de kinderen daar en ze bouwen een speeltuin op het terrein van het opvangcentrum.
Hun motivatie om geld voor deze reis bij elkaar te sparen, de inzet, betrokkenheid en bijdrage van de gemeente daarbij, het enthousiasme om twee weken van je vakantie in te leveren voor een onbekende ander. Dat is één ingrediënt van de dienst.

Een tweede ingrediënt is de gelijkenis van twee mannen die naar de tempel komen om te bidden (Lukas 18: 9 - 14). De één is een rechtvaardig mens, heeft veel van God ontvangen en richt zijn leven in naar Gods wil; zijn gebed is vol dankbaarheid. De ander lijkt zelfzuchtiger keuzes gemaakt te hebben in zijn leven, althans, dat verraadt zijn beroep ons. Veel weten we niet van hem. Dan alleen zijn korte gebed: “God, wees mij zondaar genadig”.
Wat is de boodschap van deze twee biddende mannen voor onze kinderen, voor onszelf? Wat vertelt de gelijkenis over motivatie, betrokkenheid en enthousiasme?

Een derde ingrediënt is de cantorij, die deze zondag onder andere een eigen vertaling van Mathijs Kraan van Psalm 27 zal zingen. Zowel de tekst als de muziek is vernieuwend!


Licht, redder, jij,
Voor wie zou ik nog bang zijn?
Jij, mijn behoud.

Kwam een meute mensen op me af,
Slagers, slachters, rovers, moordenaars,
Zij zouden vallen, ik zou leven.
Al voerden alle legers oorlog tegen mij,
Ik was veilig.
Licht, redder, jij,
Voor wie zou ik nog bang zijn?
Jij, mijn behoud.
Een ding is er dat ik je wil vragen:
Hoed mij, berg mij, neem mij in je huis,
Laat mij schuilen, al was het op je drempel.
Als ik verlaten ben, verloren, wijs de weg
Die leidt naar jou.
meer details

Netwerkcafé 21+
datum en tijdstip 15-11-2019 om 17:30
meer details

Netwerkcafé 21+
datum en tijdstip 20-12-2019 om 17:30
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.