PKN
  » Ontmoetingskerk » Organisatie » Kerkenraad Ontmoetingskerk » (Archief) Investeren in de Stadskerk 
Protestantse Gemeente Enschede
Van sluiten naar bouwen Van sluiten naar bouwen
Terugblik op… en vooruitblik vanuit een bewogen jaar…
In de kerkdienst van 6 juli, precies halverwege dit jaar, werd afgekondigd dat de vernieuwbouwing van de Stadskerk definitief door zou gaan, en dat de Stadskerk na heropening ‘Ontmoetingskerk’ zou gaan heten. Die mededeling was het eindpunt van meer dan vijftien jaar vergaderen, discussiëren,  rapporten  en emoties.
Inmiddels is de bouw begonnen. Hier op de website verschijnen spectaculaire foto’s. De foto’s tonen ambitie. Maar zo’n foto van een bulldozer in de kerk maakt vast en zeker her en der ook emoties los. Graag vertellen wij in dit stukje hoe wij als pastores met die mengeling van gevoelens – die wij natuurlijk ook af en toe ervaren- omgaan. Daarmee wordt dit een pittig stukje. We schrapen nog een keer de nodige informatie bij elkaar die in de afgelopen jaren de revue is gepasseerd…  

Ons als pastores heeft het altijd geholpen om af en toe terug te gaan naar 2009. Toen hebben we immers de keuze voor dat éne gezamenlijk kerkgebouw gemaakt. Aan die keuze ging echter een discussie van elf jaar vooraf! Sinds het ‘COSS-rapport’ van 1998[1] hebben we als gemeente nagedacht en gepraat over de keuzes waarvan we wisten dat ze onontkoombaar ingrijpend zouden zijn. Zeker, de communicatie naar het besluit toe was echt niet altijd feilloos. En vragen bij de uitkomst kenden en kennen wij intern echt ook! Maar de vragen en soms ook aarzelingen zijn toch bepaald niet zó groot dat we liever dit proces weer over zouden doen… de klok weer tien jaar terug… Nee, wat zijn we eigenlijk vooral blij dat we in 2009 als gemeente eindelijk een samenhangend besluit hebben kunnen nemen. En daarom werken we als team nu van harte sámen aan de uitwerking ervan.

Ons als pastores helpt het ook om het bedrag van 1,4 miljoen iets minder absoluut te nemen, en iets meer relatief te zien. Als we in 2009 besloten hadden om vier kerkgebouwen open te houden en we hadden – realistisch - per gebouw gemiddeld ruim drie ton gereserveerd voor groot-onderhoud en noodzakelijke renovatie… zou de term ‘enorm bedrag’, die we nu met regelmaat horen, dan ook geklonken hebben? Voor goeddeels hetzelfde bedrag scheppen we nu een gebouw dat werkelijk van ons allemaal is, en dat klaar is voor onze toekomst! En de middelen die straks vrij komen bij verkoop van de oude gebouwen kunnen we gebruiken voor gemeenteopbouw.

Ons als pastores helpt het om terug te lezen dat in de aanloop naar 2009 meerdere scenario’s (4 gebouwen, 2 gebouwen, een ander gebouw) op basis van officiële taxaties en zorgvuldige ramingen zijn doordacht en doorgerekend. We wisten toen al dat het prijskaartje van de verbouwing van de Vredeskerk hoog uit zou vallen. Daar stond tegenover dat de ‘opbrengstpotentie’ (zo werd dat toen genoemd in de ramingen) van de Vredeskerk veel lager was en is. Hadden we een ander gebouw gekozen, dan hadden we minder kosten gehad, maar óók minder opbrengsten uit verkoop. Al met al waren we dan toch duurder uit geweest – zo is toen berekend.
Daar kwam later wél de crisis overheen, waardoor helaas dingen anders kwamen te liggen dan we gepland hadden. Ons  als Pastores doet het ondertussen deugd dat we kunnen ver-nieuw-bouwen zonder eerst te moeten verkopen. Dat we niet midden in de crisis moeten verkopen heeft te maken met de zorgvuldigheid van 2009! We vernieuwbouwen uit gereserveerde onderhoudsgelden. Met de inmiddels bereikte aanvulling van €250.000 kunnen we gewoon aan de slag. En ons doet het goed te merken dat ondertussen de bouwcommissie scherp de uitgaven bewaakt! Intussen lijkt de markt voor vastgoed weer wat aan te trekken. En daarmee wellicht de kans op een weer wat betere verkoopopbrengst.

Ons als pastores doet de toekomstgerichtheid van het besluit van 2009 goed. Er had goed voor gekozen kunnen worden om twee kerkgebouwen open te houden. Maar… onontkoombaar hadden we dan binnen afzienbare tijd wéér moeten kiezen, weer moeten samenvoegen, en weer moeten wennen. En wellicht zelfs alsnog moeten verbouwen. Ons doet het goed te weten dat dát soort gedoe straks echt achter ons ligt. De tijd van sluiten ligt straks achter ons. We kunnen onze energie nu werkelijk aan bouwen besteden!

Ons als pastores doet het ook goed – zo ijdel zijn we wel – dat we veel erkenning ontvangen van elders uit het land. In 2009 liepen wij voorop. “Dit doen ze nergens anders” was in 2009 ook in Enschede een argument tégen de keuze van de PGE. Inmiddels beseffen álle grote en middelgrote steden dat je beter échte keuzes maakt, dan dat je met de kaasschaaf-methode de echte keuzes uitstelt tot het te laat is. In veel steden zijn inmiddels besluiten genomen die volledig vergelijkbaar zijn met ons besluit van 2009. In het ‘Beraad Grote Steden’ wordt met respect naar ons gekeken. Zo dom waren we dus niet.

Ons als pastores doet vooral het intense ‘verlangen naar sámen’ goed, dat dragend was, is en blijft in het besluit van 2009. We beseffen terdege, hoe veel er verandert voor de geloofsgemeenschappen in de oude wijken, en hoe veel verdriet dat soms met zich mee brengt. Maar daarnaast doen we als gemeente ook steeds betere ervaring met het nieuwe ‘samen’ op. Samen vieren in een gevulde kerk is een vreugde. We mochten het als gemeente dit jaar ervaren in de Stille week, en vervolgens in een zomercyclus lang. Nieuwe ontmoetingen, en toenemend elkaar kennen en gekend worden zijn een verrijking. Weer een grote groep kinderen naar de kinderdienst zien gaan is niet alleen goed voor hen als jongsten, maar ook voor de ouderen. De samenwerkende wijkdiaconieën komen met concrete en enthousiasmerende projecten als de ‘week van de eenzaamheid’ en de supermarktbonnen voor Enschedese minima. Dankzij het nieuwe ‘samen’ is er ruimte ontstaan voor echte vernieuwing, zoals het Diversitas-project (waar vanuit land en regio met grote interesse naar gekeken wordt). Enz. enz.

Zo hebben wij als pastores in de voorbije jaren ruimte gezocht en gevonden in de gemaakte keuze. Nogmaals, daarmee willen we de rimpels, de nuances en ook de emoties niet ontkennen. Ze leven met regelmaat ook onder ons. Maar wat kosten die emoties ook veel energie! En wat zou het mooi zijn als we als gemeente de energie die in het voorbije jaar daar aan op ging, volgend jaar kunnen steken in het nieuwe samen. Samen creatief nadenken over een weldadig activiteitenprogramma straks in het nieuwe gebouw. Samen actieve en open gastvrijheid voor gaan bereiden, zodat het gebouw direct na de opening gaat leven en een prettig ontmoetingspunt wordt voor velen. Samen de beamerdienst en de DVD-opnames in de nieuwe kerkzaal voor gaan bereiden, zodat onze vieringen soepel verlopen, en ook mensen buiten de kerkmuren kunnen delen in wat we binnen beleven. Samen nu al activiteiten opzetten waarin we werken aan een betere onderlinge band. De kunstmarkt van het voorjaar was zo mooi en gezellig – iets dergelijks kan toch vast jaarlijks? Samen nog meer diaconale projecten oppakken. Allemaal haalbare ideeën. Maar alleen als we als gemeente met elkaar de schouders onder dit project van ‘samen’ gaan zetten. Misschien over onze weerstand heen durven stappen. Ons nu vooral gaan richten op de goede kant van de gemaakte keuzes. Omdat we samen een fijne gemeente kunnen zijn, willen zijn, en zullen zijn… en eigenlijk gewoon ook zijn.  
Uw Pastoresteam…

… zo zouden we nu kunnen ondertekenen. Maar dit stukje is natuurlijk niet als éénrichtingsverkeer bedoeld. We zijn hier op aanspreek-baar. En we weten ons ver-antwoord-elijk. December is niet de maand om u uit te nodigen voor een gemeentevergadering… maar schroom ondertussen niet om ook met ons het gesprek aan te gaan, waar dat ook maar nodig is. En indien gewenst, dan beleggen we in januari gewoon wél zo’n gespreksavond.
Zo dan toch – met liefde – op naar het nieuwe jaar - Uw pastoresteam
 
[1] Dit was de eerste gezamenlijke financiële en organisatorische vooruitblik van de toen kersverse Samen-Op-Weg-kerkenraad.
 
Verdere plannen Verdere plannen
In de vergadering van de Algemene Kerkenraad konden de kerkrentmeesters meedelen dat we het nog benodigde bedrag van € 250.000,- binnen hadden. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen willen wij (nogmaals) hartelijk danken. Het was hartverwarmend te zien hoeveel acties in het afgelopen jaar plaatsvonden. De financiële steun die van zoveel gemeenteleden binnenkwam en ook de financiële steun die van instellingen werd verkregen.

Nadat het besluit tot verbouwing van de Vredeskerk genomen was kwam van een gemeentelid een gift van € 2.000,- binnen. Heel hartelijk bedankt daarvoor. Ook berichtte De Fondation Jordaan-Van Heek de verbouwing met een bedrag van €1.500,- te willen steunen. Een bijzondere gift omdat de naamgeefster van deze stichting de bouw van de Vredeskerk indertijd ook met een royale gift steunde. Ook voor deze gift zijn wij zeer erkentelijk.

Zijn nieuwe giften voor de verbouwing van de Vredeskerk mogelijk?
Van verschillende kanten kregen wij de vraag of nog voor de verbouwing van de Vredeskerk geld gegeven kan worden ook al is het benodigde geld binnen. Giften zijn nog steeds van harte welkom omdat de bouwcommissie verschillende wensen bij de verbouwing niet heeft kunnen honoreren, maar als er nog meer geld mocht binnenkomen weet de bouwcommissie daarvoor ongetwijfeld een goede bestemming te vinden bij de verbouwing van de Vredeskerk. Wij geven daarom nogmaals het bankrekeningnummer: NL76ABNA059.22.26.387 t.n.v. Protestantse Gemeente Enschede.

Herbestemming DETA kerk, Opstandingskerk, Apostel ­Thomas­kerk­
Van de rijksoverheid hebben we subsidie gekregen om plannen te maken voor een nieuwe bestemming van deze drie kerken. Nu het besluit tot verbouwing van de Vredeskerk genomen is, is duidelijk dat we moeten proberen die plannen nu concreet te maken om te voorkomen dat deze kerken straks geheel of gedeeltelijk leeg staan.

Tijdelijk gebruik zalen van de DETA kerk
De zalen van de DETA kerk hebben wij in bruikleen gegeven aan Evangelie Gemeente De Deur. Dat heeft het voordeel dat de zalen worden gebruikt en de kosten daarvan niet meer ten laste van onze gemeente komen. De kerkzaal valt buiten de afspraken die met Evangelie Gemeente De Deur gemaakt zijn. De kerkzaal kan dus door onze gemeente in voorkomende gevallen nog gebruikt worden.
 
De bouwpipet voor onze stadskerk De bouwpipet voor onze stadskerk

De bouwpipet wordt geleegd

U kunt ook giften overmaken op:
NL76ABNA0592226387 t.n.v Protestantse Gemeente Enschede

Het lijkt op een thermometer, of een pipet waarmee wijnproevers wijn uit het vat halen. Steek hem in het wijnvat en laat hem vollopen; vinger op de bovenkant en uit het vat halen. Vervolgens hou je de pipet boven het glas, haalt de vinger weg en de wijn vloeit in het glas.
Dat is ook de bedoeling met de bouwpipet: met zijn allen vullen we hem met sponsorgelden, renteloze leningen en donaties.
Vervolgens laten we hem dan leeglopen in het bouwfonds voor de stadskerk.

We hebben ons streefbedrag bereikt !!! en het loopt nog verder op.

Waar komt het geld vandaan? 

 
Bouwpipet Jeugd Enschede Bouwpipet Jeugd Enschede

Jeugd Bouwpipet
  Waar komt het geld vandaan?


 
Concertavond Investeren in de Stadskerk Concertavond Investeren in de Stadskerk

Op 31 oktober 2013, hervormingsdag, organiseerde het PastoresTeam, in samenwerking met vele anderen, een startavond van de actie 'investeren in de stadskerk'. De avond droeg het karakter van een benefietconcert. Hieronder een videoverslag van deze prachtige avond, waarin wij al even kennis konden maken met het vele goede dat wij bijeen gaan brengen in ons vernieuwbouwde gezamenlijke kerkgebouw. 

(Klik op een titel om direct dat deel van het programma te zien)

Programma

 Deel 1

 

Deel 2

 

 

En een samenvatting van het geheel:

 
Fotoverslag Concert 'Investeren in de nieuwe Stadskerk' - 31 oktober 2013 Fotoverslag Concert 'Investeren in de nieuwe Stadskerk' - 31 oktober 2013

Extra link voor Ipad

 
Singelloop Singelloop

Singelloop

De eerste stappen op weg naar de stadskerk zijn gezet: op zondag 8 september hebben een aantal leden van onze gemeente mee gedaan aan de Singelloop (8,5 km hard lopen rond het centrum van Enschede).

De deelnemers werden gesponsord door de minder sportieve leden van onze gemeente.

 
Interview over de Vredeskerk Interview over de Vredeskerk

Luister naar het interview dat RTV Oost had met Ds Hanneke Siebert en Marjolein Dohmen-Janssen van de bouwcommissie over de toekomstplannen van de PGE met de Vredeskerk.

 
Sparen voor stadskerk Sparen voor stadskerk

We gaan sparen voor de nieuwe stadskerk

De Algemene Kerkenraad (AK) van onze gemeente, de Protestantse Gemeente te Enschede, heeft op 20 juni 2013 met algemene stemmen (geen onthoudingen) besloten dat de Vredeskerk wordt verbouwd tot stadskerk, mits de kosten daarvoor kunnen worden opgebracht.

Dit zijn de voorwaarden:
● De wijkgemeenten zijn voldoende geïnformeerd over en betrokken bij de plannen,
● De AK nam eerst, in 2009, een voorgenomen besluit,
● De AK heeft de gemeente gehoord over de vernieuwbouw volgens het ontwerp van Leo Wevers en met de kostenraming zoals die toen voorlag.
Aan al die voorwaarden is voldaan.
Nog € 250.000

In de afgelopen tijd heeft de AK gemerkt dat voor velen de kosten voor de vernieuwbouw een zorgwekkend punt is. Bij het voorgenomen besluit was opgenomen dat de vernieuwbouw zou worden gerealiseerd voor een bedrag van € 900,000,-. Op dit moment is de vernieuwbouw echter begroot op 1 miljoen vierhonderdduizend Euro (€ 1.400.000,-).
De kerkrentmeesters kunnen aan de hand van actuele bedragen verantwoording afleggen voor de volgende rekensom:
Het gebouwenfonds bevat nu € 913.000,-
Door een nabetaling op de verkoop van de Oosterkerk kan dat aangevuld worden met € 61.000,- . Totaal € 974.000,-.
Voor groot onderhoud is in de loop der jaren gereserveerd € 140.000,- (inclusief € 36.000 voor de Vredeskerk
Samen is dit € 1.150.000,-.
Dat betekent dat er nog een tekort is van € 250.000,-.
Kerkrentmeesters gaan aan de slag

Belangrijk te weten voor u is nu dat in het besluit is opgenomen dat de kerkrentmeesters de opdracht krijgen éérst het bedrag van € 250.000 bij elkaar te krijgen, met middelen van buiten de kerkelijke exploitatie. Dat kan o.a. door fondsen aan te schrijven, door gemeenteleden te vragen om zachte leningen, door acties onder gemeenteleden. Zolang dit bedrag er nog niet is wordt er geen aannemingsovereenkomst getekend en kan de bouw dus niet beginnen! Wel zal er al een bouwvergunning worden aangevraagd.

 
Investeren in de Stadskerk Investeren in de Stadskerk

De werving voor de aanvullende financiering voor de ‘nieuwe Stadskerk’ komt langzaam maar zeker op gang. Door onze jeugd zijn vele, vele pioenrozen verkocht ten bate van het nieuwe jeugdhonk. Als deze Kerk & Stad verschijnt lopen velen zich ruim gesponsord in het zweet over de singels. Maar ook wordt door de kerkrentmeesters actief contact gezocht met fondsen waar wij mogelijk een beroep op kunnen doen ter ondersteuning van ons vernieuwbouw-project.
Om aan dergelijke fondsen ons verhaal zo helder mogelijk te vertellen is een wervingsfolder samengesteld. Daarin worden zowel ons materiële als ook ons geestelijke vernieuwbouwplan toegelicht. Immers, we bouwen niet alleen met stenen, we bouwen ook minstens even intensief aan een nieuwe vorm van gemeente-zijn. Ons gebouwen-beleid is onderdeel van ons gemeente-beleid.
De folder kunt u vanzelfsprekend inzien. Mocht u in uw omgeving mensen of organisaties kennen die mogelijk mee zouden willen investeren in de nieuwe stadskerk, dan kunt u vanzelfsprekend graag van deze folder gebruik maken. De folder is verkrijgbaar op het kerkelijk bureau.

 
Investeren in de Stadskerk teller Investeren in de Stadskerk teller
 
 
 

Inloggen


 

Taizéviering
datum en tijdstip 26-01-2020 om 16:30
meer details

"Israël en het evangelie van Johannes"
datum en tijdstip 30-01-2020 om 19:30
meer details

Coventrygebed
datum en tijdstip 31-01-2020 om 13:15 uur
meer details

Meditatief wandelen in januari
datum en tijdstip 31-01-2020 om 14:00
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.